CONFERENCE PROGRAM COMMITTEE CO-CHAIRS (Alphabetical sorted):

1. Tao Chen, Asian Finance Association

2. Yenn-Ru Chen, Asian Finance Association

3. Wenjin Kang, University of Macau

4. Jun Yu, University of Macau

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE (UNIVERSITY OF MACAU)

1. Co-Chairs: Wenjin Kang, Jing Xie

2. Members (alphabetically sorted): Rose Neng Lai, Xiaorong Ma, Zhenjiang Qin, Tingting Que, Endong Yang